U centru jedne od najplodnijih istarskih dolina, između s jedne strane zakonski zaštićenog krajolika( 570 ha), a s druge strane Parka prirode Učka, gradi se najveća tvornica kamene vune na svijetu. Pićanska općina prodala ( poklonila) je 51 ha plodnog zemljišta po simboličnoj cijeni od 1.98 eura po metru kvadratnom danskom proizvođaču kamene vune tzv. Rockwool- u.

Proces proizvodnje kamene vune vrlo je riskantan po okoliš i krajnje opasan po ljudsko zdravlje. Čak i iz manjkave “Studije o utjecaju na okoliš” koju je naručio Rockwool, a izveo Ekoenerg d.o.o. iz Zagreba, saznajemo niz više nego alarmantnih podataka. Iz tri dimnjaka (75m, 30m i 10m visokih ) sprovoditi će se emisija znatnih količina: sumpornih oksida (godišnje najmanje 2 700 tona), koncentriranih kiselina (1000 tona), ugljik monoksida-osobito otrovnog i bezmirisnog plina (600 tona), nepoznate količine iznimno otrovnih spojeva teških metala, dioksina, amonijaka, kancerogenih organskih spojeva poput formaldehida i fenola (plinovi neugodna mirisa), vrlo toksične prašine iz većeg dijela postrojenja ect…

Tvornica bi prema Studiji trebala ispuštati 200%, 300% pa i 500% veće količine tih tvari i spojeva iznad dopuštenih prema evropskim propisima, a za sumporne okside (sumporna kiselina, kisele kiše) čak i 3 600% iznad dopuštenih. Za proizvodnju bi se koristilo najmanje 75 000 tona koksa godišnje. Podsjećamo da u okolici već postoje: Cementara (30 km udaljena) koja koristi 40.000 tona ugljena godišnje, Vapnara (10 km) koristi 20.000 t ugljena godišnje i Elektrana (8 km) koja koristi 600.000 tona ugljena godišnje. Studijom izostavljeni visokokancerogeni ugljikovodici (PAH), zatim teški metali (ponajprije živa i kadmij) i neke bitne informacije, imale su za cilj prikriti prave razmjere onečišćenja i opasnosti po zdravlje građana.

Tvornica bi radila 333 dana u godini, 24 sata na dan. Za početak bi lokalnim cestama neprekidno prometovalo 140 kamiona na dan a za par godina kada se tvornica proširi tj.duplira taj broj bi bio 252 kamona dnevno. Lokacija na kojoj se tvornica upravo gradi je konkavna dolina u podnožju Učke gdje je slabo strujanje zraka osobito pri oblačnom vremenu. Pri proizvodnji kamene vune oslobađa se velika toplina,tolika da ce dovesti do topljenja snijega na Učki.Isto tako,lokacija tvornice je iznad i pored nekih od najvećih podzemnih tokova tako da je realna mogućnost da će emisije iz proizvodnog procesa trajno zagaditi lokalne i cjelokupne istarske vodotokove( krš, porozno tlo) i ozbiljno ugroziti zdravlje svih stanovnika Istre pa i šire. Već sada je u Istri stopa određenih vrsta raka za 50% viša nego u ostatku RH. Zavod za javno zdrastvo Pula već sada skriva podatke analize vode (nisu dostupne ni novinarima ni građanima Istre). U radijusu od samo 10 km koji se navodi kao “impact” zona Rockwoolovih emisija nalazi se 30-tak agroturističkih gospodarstava koji su uzeli kredite od države, a sada im se tu dovodi teška industrija (PRAVNA DRŽAVA?).

Zanimljivo je i napomenuti da su uz prodaju zemljišta lokalni političari i hrvatska vlada Rockwoolu velikodušno zajamčili i niz dodatnih koncesija. Općina Pićan je oslobodila Rockwool plaćanja 5,7 miliona eura koje su oni bili dužni platiti za komunalni doprinos i druge naknade i uz to im oprostila plaćanje poreza na dobit na 10 godina. Isto tako HEP se obavezao izdvojiti 2,75 milijuna eura iz svog džepa kako bi preuredio trafostanicu za potrebe tvornice. Dakle kada se sve zbroji, ispada da su hrvatska vlada i općina Pićan u stvari platili Rockwoolu kako bi došao u Istru.

Postavljaju se pitanja:

– Zašto je jedna od najplodnijih lokacija u Istri prodana za smiješnu svotu, manju čak od svote koju je Slovenska vlada tražila od Rockwoola za teren u podnožju nuklearke Krško?
– Kako se ova sumljiva investicija uklapa u viziju Istre kao turističke destinacije i “očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti” koja se spominje u nedavno završenom nacrtu “Regionalno operativnog programa” Istarske županije?
– Kome je u interesu da se zbog jedne tvornice kamene vune žrtvuje zdravlje i egzistencija svih građana Istre?

Što više ljudi bude upoznato sa stanjem stvari – to bolje. Isto tako svi oni koji smatraju da na neki način mogu pomoći i doprinjeti ovoj situaciji preko saveistria@gmail.com se može stupiti u kontakt i isto tako potpisati internet-peticija. Sve ovo je jako hitno. Tvornica se već gradi i do ljeta 2007 bi trebala biti gotova. Ona je samo prva u nizu prljavih investicija koje sadašnja istarska vlast ima namjeru instalirati u Istri. Ako Rockwool počne s radom lančano za sobom povlači i gradnju Plomina III (sadašnja energija neće biti dovoljna za rad tvornice) te lako moguće terminal za ukapljeni plin koji snizuje temperaturu mora za ca 6°C, a biti će postavljen u plominski ili u raški zaljev ili u Omišalj na Krku. Isto tako spominje se i tvornica asfaltnih baza koja će se graditi vjerovatno u blizini Rockwoola itd. Suvišno je spomenuti što će se desiti s turizmom ako se ovaj mračni scenarij počne odvijati. Sa strane niza eko-udruga i jedne političke stranke uložene su žalbe na nezakonitu prenamjenu poljoprivrednog u industrijsko zemljište od strane općine Pićan i na zakonitost Rockwool-ove «Studije o utjecaju na okoliš», međutim do sada niti jedna od obavještenih i odgovornih institucija nije reagirala.

One thought on “Istri prijeti ekološka katastrofa”

Comments are closed.