PRVO POGLAVLJE
OBRED UVOĐENJA U FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED

1. Obred primanja koji prethodi vremenu oblikovanja započinje, prikladnom pjesmom.

2. Obred neka bude jednostavan i neka se obavi u krugu bratstva (usp. Napomene, br. 12)

OPIS OBREDA

3. Zgodno je da se obred uvođenja obavi za vrijeme prikladna slavlja službe riječi Božje.

Uvodni obredi

4. Obred započinje znakom križa, a svećenik koji ga predvodi izrekne nekoliko riječi pozdrava.

5. Tada koji od subraće FSR-a ili sam svećenik izrekne poticaj ovim ili sličnim riječima:
Gospodin koji nas je pozvao na evanđeoski način života, što ga je sam objavio Franji Asiškome da se ima živjeti u bratstvu, danas nas je sakupio da bismo primili ove koji su, potaknuti Duhom Svetim, zamolili da mogu ući u Franjevački svjetovni red te žele započeti vrijeme oblikovanja što će prispjeti do svoga vrhunca u zavjetovanju ili obećanju evanđeoskoga života. Obnovimo sada vjeru u Duha Svetoga i zamolimo ga da nam udijeli milost kako bi se njihovo oblikovanje u bratstvu valjano odvijalo i ostvarilo; neka to pomogne njegova milost.

6. Nakon poticaja svećenik govori:
Pomolimo se.
Gospodine Bože, koji si poslao svoga Sina Isusa Krista da nam bude put, istina i život, udijeli ovima koji mole da budu primljeni u Franjevački svjetovni red i svima nama da pažljivo slušamo evanđeoske riječi i da budemo poslušni u njihovu izvršavanju. Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

Sveto slavlje Božje riječi

7. Neka se prije nego što započne prvo čitanje pročitaju ove poticajne riječi sv. Franje (1P 87-88):
Poslušajmo Božju riječ u duhu blaženoga oca Franje koji nas potiče ovako:
“Molimo vas i zaklinjemo u ljubavi koja je Bog da ove miomirisne riječi Gospodina našega Isusa Krista
s poniznošću i ljubavlju zahvalno primite i da ih dobrostivo izvršujete i savršeno opslužujete.”

8. Prvo čitanje: Rim 6, 8-11

Hodimo u novosti života.”
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo !
Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo, dakle, zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom uskrsnu od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo, doista, s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet, da se uništi ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.
Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, pošto uskrsnu od mrtvih, više ne umire, smrt više njime ne gospodari. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ je Gospodnja.

Svi odgovore:
Bogu hvala!

9. Pripjevni psalam: Ps 24

P. Ovo je naraštaj onih koji traže Gospodina.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na goru Gospodnju,
tko će stajati na svetome mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: +
duša mu se ne predaje ispraznosti
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, +
dižite se, dveri vječne,
da unidje Kralj slave!
Tko je taj Kralj slave?
Gospodin silan i junačan,
Gospodin silan u boju!

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, +
dižite se, dveri vječne,
da unidje Kralj slave!
Tko je taj Kralj slave?
Gospodin nad vojskama – on je Kralj slave!

10. Drugo čitanje: Mk 1, 12-15

Obratite se i vjerujte evandelju!”
+ Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, kušao ga Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bi predan, dođe Isus u Galileju. Propovijedao je Evanđelje Božje govoreći: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!”

Riječ je Gospodnja.

Svi odgovore:
Slava tebi, Kriste!

11. Slavitelj drži kratku homiliju. U skladu s vremenskim prilikama može pozvati braću da budu sudionici evanđeoske riječi.

Obred primanja

12. Jedan između pripravnika u ime sviju (ili svi zajedno) izjavljuje da želi ući u FSR. Ministar, u ime bratstva, prima molbu. Sve se ovo može obaviti u izmjeničnom govoru ili u dijalogu ovim ili sličnim riječima:

Ministar:
Neka pristupe braća i sestre koji traže da budu primljeni u naše bratstvo, N. N.

Pripravnici:
Braćo i sestre, mi ovdje nazočni, molimo da budemo primljeni u ovo bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda da bismo s većim marom i zauzetošću proživljavali i spoznavali krsnu milost i posvećenje te da bismo nasljedovali Isusa Krista prema nauci i primjeru Franje Asiškoga. Želimo služiti Božjoj slavi i ispuniti njegovu zapovijed ljubavi prema ljudima ostajući u svome staležu.

Ministar:
Naše bratstvo s velikom radošću prihvaća vašu molbu. I ja vas primam da biste započeli vrijeme oblikovanja i sticanja iskustava.

Svećenik slavitelj:
Crkva i franjevačka obitelj prihvaćaju i odobravaju vašu odluku. Neka vam Gospodin udijeli ustrajnost u toj odluci da biste usred svijeta bili evanđeoski kvasac života.

Svi odgovore:
Amen. Bogu hvala.

Ovaj se uzvik prema mjesnom običaju može nadomjestiti pjesmom ili nekom prikladnijom kretnjom.

Predaja Evanđelja i Pravila

13. Ministar ili slavitelj, prema mjesnom običaju, sada svakom pojedinom predaje Evanđelje i Pravilo FSR-a uz riječi:
Brate (sestro), ovo je pravilo i život franjevačkih svjetovnjaka: opsluživati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista nasljedujući primjer svetoga Franje Asiškoga. Učini da Krist bude nadahniteljem i središtem tvoga života u odnosu prema Bogu i ljudima.

14. Prema mjesnom običaju ministar može svakom pojedinom članu dati značku Reda (znak Tau ili nešto drugo).

15. Slijedi opća ili vjernička molitva i Molitva Gospodnja.

16. Napokon, ministar nove članove bratstva pozdravi ovim ili sličnim riječima:
Braćo i sestre, naše vam bratstvo s velikom radošću obećava da će vam pomagati na vašem životnom putu svojim prijateljstvom, molitvom i svjedočenjem vlastitoga života. A vi svojom nazočnošću i zajedništvom povećavate broj i krepost našega bratstva. Dobro nam došli!

17. Braća i sestre jedni drugima pružaju znak mira dok se pjeva prikladna pjesma.

Blagoslov

18. Obred se zaključuje blagoslovom svetoga našeg oca Franje:
Blagoslovio vas Gospodin i čuvao vas.

Svi odgovore:
Amen.

Pokazao vam svoje lice i smilovao vam se.

Svi odgovore:
Amen.

Blagoslovio vas Gospodin + Otac i Sin i Duh Sveti

Svi odgovore:
Amen.

DRUGO POGLAVLJE – OBRED OBEĆANJA ILI ZAVJETOVANJA EVANĐEOSKOGA ŽIVOTA KOJI SE OBAVLJA ZA VRIJEME SV. MISE

19. Obred opisan u ovome poglavlju neka se obavi u misi.

20. Govori se misa dotičnoga dana ili, ako dopuštaju rubrike, votivna misa sv. našeg oca Franje ili sv. Ludovika ili sv. Elizabete Ugarske. S obzirom na pjevanje i poticajne nagovore neka se ima na pameti 2. poglavlje Pravila i svetopisamski tekstovi na kojima se temelji pravilo života FSR-a.

21. Ministar bratstva prima zavjetovanje na prikladnom sjedalu. U svetištu neka se klupe za zavjetovanike tako rasporede da vjernici mogu dobro pratiti cijeli liturgijski čin.

22. Neka se pripremi sve ono što je potrebno za euharistijsko slavlje i za obred zavjetovanja.

ULAZNI OBRED

23. Kad se sakupi puk i bratska zajednica i kad sve bude kako treba pripravljeno, dok svećenik ide prema oltaru, pjeva se ulazna pjesma. Zavjetovanici se zatim porazmjeste na označenim mjestima. Tada započne misa.

24. Nakon svećenikova pozdrava jedan od subraće FSR-a ili sam svećenik ovim ili sličnim riječima izriče pobudnicu:
Sastajemo se kao bratstvo da bismo sudjelovali u euharistijskoj žrtvi. U ovome će euharistijskom slavlju zavjetovati evanđeoski život u Franjevačkome svjetovnom redu braća i sestre N. N. Danas u zahvaljivanju Ocu po Kristu imamo novi razlog zahvalnosti, a to je dar što ga ovoj braći i sestrama daje pozivajući ih da usred svijeta žive duh blaženstava, kao i dar nama time što našem bratstvu pridružujemo nove članove. Pozvani da nasljedujemo Krista koji je samoga sebe prinio Ocu kao živu žrtvu za život svijeta, neprestano smo pozvani, a danas još na poseban način, da svoju žrtvu sjedinjujemo s Kristovom žrtvom.

25. Misa se nastavlja na uobičajeni način. A pokajnički čin može biti nešto opširniji kako bi većma odgovarao pokorničkom duhu.

SLUŽBA RIJEČI

26. U službi riječi neka sve bude na uobičajeni način osim ovoga:

a) čitanja se mogu uzeti iz mise toga dana ili iz tekstova predloženih u Dodatku, br. 1-24;

b) vjerovanje se može ispustiti.

OBEĆANJE ILI ZAVJETOVANJE EVANĐEOSKOGA ŽIVOTA

Molba

27. Pošto se pročita Evanđelje, misnik i narod sjednu, a zavjetovanici stoje. Tada ministar bratstva poziva zavjetovanike da se predstave i da svoju odluku javno očituju. Pripravnici mogu tu odluku izraziti pojedinačno, odnosno svaki napose vlastitim riječima, ili preko jednoga kandidata koji govori u ime sviju. U tom se slučaju molba može izraziti ovim ili sličnim riječima:
Molimo da nas se pripusti zavjetovanju Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda.
Iskustvo što smo ga stekli u vrijeme oblikovanja utvrdilo nas je u uvjerenju da nas Gospodin zove na život po Evanđelju slijedeći stope svetoga Franje Asiškoga.

Ministar:
Naše bratstvo prihvaća vašu molbu i pridružuje se vašoj molitvi da bi Duh Sveti u vama učvrstio ono što je sam započeo.

Homilija ili nagovor

28. Tada zavjetovanici sjednu i bude homilija u kojoj se na prikladan način objasne kako biblijska čitanja tako teloški osnovi za provođenje evanđeoskoga života.

Pitanja

29. Kad govor bude dovršen, zavjetovanici ustanu. Slavitelj ih pita ovim ili sličnim riječima:
Predraga moja braćo i sestre!
Pred ovdje sakupljenim bratstvom i pred drugom braćom i sestrama u Kristu pitam vas:
Hoćete li prihvatiti ovaj evanđeoski oblik života što ga nadahnjuju primjeri i riječi Franje Asiškoga,
a koji se nalazi u Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda?

Svi zavjetovanici odgovore zajedno:
Hoću.

Slavitelj:
Pozvani ste da svjedočite za Božje kraljevstvo i da izgrađujete s ljudima dobre volje bratskiji i evanđeoskiji svijet; hoćete li ostati vjerni ovome pozivu i njegovati duh služenja koji je svojstven svjetovnim franjevcima?

Zavjetovanici:
Hoću.

Slavitelj:
Po krštenju ste postali članovi Božjega naroda, u potvrdi ste ojačani novim darom Duha da životom i riječima budete Kristovi svjedoci; hoćete li se s Crkvom čvršće povezati i raditi na njezinoj trajnjoj izgradnji i njezinu poslanju među ljudima?

Zavjetovanici:

Hoću.

Ministar bratstva:
Mjesno je bratstvo vidljivi znak Crkve, a ona je zajednica vjere i ljubavi. Vi obećajte da ćete surađivati sa svom braćom i sestrama kako bi bratstvo bilo prava crkvena ustanova, živa franjevačka zajednica.

Molitva za Božju milost

30. Zatim slavitelj moli Božju pomoć govoreći:
Pomolimo se.

Ako je prikladno, svi neko vrijeme mole u šutnji. Zatim slavitelj nastavlja:
Molimo te, Gospodine, pogledaj na ove svoje službenike i službenice i u srca im ulij Duha svoje ljubavi da po tvojoj milosti uzmognu sačuvati odluku evanđeoskoga života. Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

Zavjetovanje ili obećanje evanđeoskoga života

31. Nakon molitve dvoje već zavjetovanih članova, stojeći pokraj ministra bratstva, vrše ulogu posebnih svjedoka. Pojedini zavjetovanici dolaze pred ministra i pred njim čitaju obrazac zavjetovanja:
Ja, N.N. jer mi je Gospodin udijelio ovu milost, obnavljam svoja krsna obećanja i posvećujem se službi njegova kraljevstva. Stoga obećajem da ću živjeti u svjetovnom staležu (ili, ako je svećenik, kaže: u svome staležu dijecezanskoga svećenika), kroz sve vrijeme svoga života (ili: kroz godinu dana) živjeti Evanđelje Isusa Krista u Franjevačkome svjetovnom redu opslužujući njegovo Pravilo. Neka mi milost Duha Svetoga, zagovor blažene Djevice Marije i svetoga Franje te bratsko zajedništvo uvijek budu u pomoći da postignem savršenost kršćanske ljubavi.

32. Nakon izgovorena obrasca ministar bratstva doda:
Bogu hvala. Kao ministar primam te u ovo bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda. Tvoje pridruženje bratstvu uzrokom je radosti i nade za svu braću i sestre.

33. Kad svi pripravnici obave zavjetovanje i kad ga ministar primi, slavitelj im izrekne ove ili slične riječi:
U ime Crkve potvrđujem vaša obećanja. A sam vas naš Serafski Otac u svojoj Oporuci potiče riječima:
“Budete li ovo opsluživali, neka vas na zemlji ispuni blagoslov njegova ljubljenoga Sina s presvetim Duhom Utješiteljem i sa svim nebeskim snagama i sa svima svetima.”

34. Ako postoji običaj ili to zahtijeva mjesna tradicija, sada se može obaviti predavanje prikladnih znakova FSR-a. [Kod nas je uobičajeno predavanje škapulara i pasića.]

Završetak obreda zavjetovanja ili obećanja evanđeoskoga života

35. Kad se to dovrši, neka nazočna braća i sestre izraze svoju radost prikladnim znakom mira i dobrohotnosti. Za to se vrijeme pjeva prikladna pjesma.

36. Obred završava općom ili vjerničkom molitvom.

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

37. Dok se pjeva prikazna pjesma, nekoliko netom zavjetovanih članova na prikladan način prinosi kruh, vino i vodu za euharistijsku žrtvu.

38. Pričest se može podijeliti pod obje prilike.

39. Na svršetku mise može se podijeliti svečani blagoslov “kroz godinu” koji se u obnovljenom Rimskom misalu nalazi na prvome mjestu; to je, naime, blagoslov svetoga našeg oca Franje kao što se nalazi na kraju I. poglavlja, br. 18.

TREĆE POGLAVLJE – GODIŠNJA OBNOVA ZAVJETOVANJA

40. Za obnovu zavjetovanja ili obećanja evanđeoskoga života treba da bude nazočan ministar bratstva i dva svjedoka. Ako je moguće, neka bratstvo prisustvuje obredu obnavljanja.

41. Neka se obred obavi za vrijeme nekoga liturgijskog slavlja i to na najjednostavniji način (usp. Napomene, br. 20).

42. Ako se obred obavlja za vrijeme slavljenja Božje riječi, čitanja se mogu uzeti iz Dodatka, br. 1-24.

Poticaj prije obreda obnove

43. Prije nego što započne obnova zavjetovanja slavitelji nazočnima upravi ove ili slične riječi:

Slavitelj :
Potaknuti evanđeoskom snagom mi sami osjećamo poziv da uvijek iznova započinjemo i da neprestano nastavljamo unutrašnje obraćenje kako bismo se suobličili Kristu i kako bismo se s njime predali u službu Ocu i braći. Na ovome putu neprestana obraćenja ustrajnost je Božji dar. Stoga, braćo i sestre, Bogu upravimo prošnje da, napredujući u uzajamnoj ljubavi, sačuvamo svoju vjernost sve do kraja.

Na poticaj slavitelja svi odgovore:
Gospodine, pogledaj dobrostivo one koje si pozvao na svetost evanđeoskoga života u svjetovnom franjevačkom bratstvu. Podaj im milost da uzmognu usavršiti obećanje evanđeoskoga života koje su velikodušno i odvažno prigrlili. Ovo te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Obnova obećanja

44. Oni koji obnavljaju obećanje evanđeoskoga života mogu se služiti obrascem br. 31 ili ovim kako slijedi:

Ja, N.N. obnavljam na godinu dana svoje obećanje da ću opsluživati Evanđelje Isusa Krista, slijedeći primjer svetoga Franje, po Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda. Potom slavitelj doda riječi samoga svetog Franje: Budete li to opsluživali, neka vas ispuni blagoslov nebeskoga Oca i njegova ljubljenoga Sina Isusa Krista s presvetim Duhom Utješiteljem i svim nebeskim snagama i sa svima svetima.

Svi odgovore:
Amen.

Primanje obnavljanja obećanja

45. Nakon što je izrečena formula zavjetovanja, ministar bratstva kaže:
Kao ministar bratstva primam obnovu vašega zavjetovanja. Sva se braća i sestre s vama sjedinjuju da bi zahvalili Bogu na ovome daru.

Svršetak obreda

46. Obred se završava općom ili vjerničkom molitvom koja se zaključuje Molitvom Gospodnjom i slijedećim zazivom:
Usliši, Gospodine, naše molitve i daj da ova naša braća i sestre, koji svoj svakodnevni život žive u služenju ljudskoj zajednici, prenose vjerodostojni duh Evanđelja u zemaljske stvari. Po Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

ČETVRTO POGLAVLJE – PROSLAVA GODIŠNJICE ZAVJETOVANJA

47. Hvalevrijedan je običaj slaviti 25. i 50. godišnjicu zavjetovanja. Ako se to obavlja za vrijeme euharistijskoga slavlja, uzima se misa dotičnoga dana s molitvama, prema rubrikama, iz zavjetne mise “za zahvalu”. Mogu se, međutim, uzeti i mise o kojima je bila riječ pod br. 20.

Poticaj nakon homilije

48. Nakon homilije ministar bratstva ili netko drugi od braće i sestara izrekne poticaj ovim ili sličnim riječima:
Slavimo dvadeset petu (ili: pedesetu) godišnjicu braće i sestara (ili brata; ili sestre) N. N. Tijekom proteklih godina trudili su se da karizmu našega Serafskog Oca učine prisutnom u životu i poslanju Crkve. Trsili su se da pridonesu svoj udio u izgradnji bratskijega i evanđeoskijega svijeta kako bi kraljevstvo Božje došlo do većeg izražaja. Stoga se i mi s njima sjedinjujemo u zahvaljivanju i njihovu nastojanju oko trajnoga obraćenja.

Obnova obećanja

49. Braća i sestre koji slave jubilej svoje obećanje obnavljaju ovim ili sličnim riječima:
Zahvaljujemo ti, Gospodine, što si nas pozvao u Franjevački svjetovni red. Molimo da nam oprostiš sve naše nedostatke, slabosti i prijestupe počinjene protiv našega obećanja da ćemo živjeti evanđeoski, i protiv Pravila. Udijeli nam, molimo, gorljivost i spremnost što smo je imali prvoga dana kad smo stupili u bratstvo. Osim toga, obnavljamo svoje obećanje da ćemo provoditi evanđeoski život prema Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda do svršetka svojih dana. Daj nam također da uvijek živimo skladno sa svojom braćom i sestrama, da mladima pružimo svjedočanstvo ovoga tako velikoga dara što smo ga primili od tebe, a to je franjevačko zvanje, kako bismo postali svjedoci i oruđe poslanja Crkve medu ljudima naviještajući Krista životom i djelima. Amen.

50. Nakon toga slavitelj izgovara ovu molitvu:
Gospodine Bože naš, Oče sviju, zahvaljujemo ti za ljubav i dobrostivost što si ih pokazao prema nama, svojim sinovima i kćerima. Stoga te molimo da obećanje evanđeoskoga života koje su nekoć preuzeli mognu uz tvoju pomoć izvršiti. To te molimo po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Svi odgovore:
Amen.

Završetak obreda

51. Obred se završava uzajamnim znakom čestitanja. Za to se vrijeme pjeva “Pjesma stvorova” svetoga Franje ili koja druga prikladna pjesma.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)