Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu,
budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. (Iv 13, 1)